:: FPM :: Consultant Feasibility Study
๏ปฟ
FPM CONSULTANT
1.CONCISE INTELLIGENT INVESTOR (Concise II)
2.CONCISE BUSINESS ADVISOR (Concise BA)

www.fpmadvisor.com

วิธีการสมัครสมาชิก

  • ท่านสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครสมาชิก FPM CONSULTANT เพื่อกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
  • ให้ท่าน FAX.ใบสมัครกลับมาที่ 0-2920-5406-9 ต่อ 102 หรือ E-mail ใบสมัครมาที่ sumrej@fpmconsultant.com
ใบสมัครสมาชิก
FPM CONSULTANT

          ข้อมูลที่ท่านกรอกลงในใบสมัครสมาชิก เป็นข้อมูลที่บริษัทจะเก็บรักษาไว้อย่างเป็นความลับ และมุ่งจะใช้ข้อมูลตามใบสมัครนี้เพื่อประโยชน์ของท่านอย่างสูงสุด อาทิเช่น เชิญท่านเข้าร่วมงานเขียนหนังสือ / เขียนนิตยสาร / บรรยายพิเศษตามสถาบันการศึกษาต่างๆ / ให้คำแนะนำต่อกรณีการสอบถามปัญหาจากท่าน โดยบริษัทสามารถจะทราบได้ถึงประวัติและประสบการณ์การทำงานของท่าน เพื่อแนวทางการตอบคำถามที่ท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุด / ให้ข้อมูลของบริษัท ตลอดจนถึงกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท / ได้รับส่วนลดจากโครงการอบรมและหนังสือของบริษัท / ฯลฯ
          การสมัครสมาชิกกับบริษัทจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นามสกุล
อายุ วัน/เดือน/ปีที่เกิด
ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก แฟกซ์
โทร. E - mail
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
ขอบเขตความรับผิดชอบ
ที่อยู่ที่ทำงาน โทร.
E - mail แฟกซ์
ประวัติการศึกษา (ลำดับจากวุฒิการศึกษาที่สูงที่สุด)
1) สถาบัน วุฒิ / สาขา ปีที่จบ

2) สถาบัน วุฒิ / สาขา ปีที่จบ

3) สถาบัน วุฒิ / สาขา ปีที่จบ

4) สถาบัน วุฒิ / สาขา ปีที่จบ

ประวัติการทำงาน (ลำดับจากปัจจุบัน)
1) บริษัท/หจก ตำแหน่ง
ปีที่ทำงาน พ.ศ. - พ.ศ.
2) บริษัท/หจก ตำแหน่ง
ปีที่ทำงาน พ.ศ. - พ.ศ.
3) บริษัท/หจก ตำแหน่ง
ปีที่ทำงาน พ.ศ. - พ.ศ.
4) บริษัท/หจก ตำแหน่ง
ปีที่ทำงาน พ.ศ. - พ.ศ.

ความสามารถพิเศษ (ให้ท่านระบุ)

กิจกรรมของบริษัทที่ท่านสนใจ

งานเขียนหนังสือพ็อคเก๊ตบุคส์
งานเขียนคอลัมน์ในนิตยสารของบริษัท และ/หรือนิตยสารอื่นๆ
งานฝึกอบรมทางการเงินภาคปฏิบัติที่ใช้ในธุรกิจ
งานฝึกอบรมหัวข้ออื่นๆ (ให้ท่านระบุ)  
งานที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษาทางธุรกิจ  
การให้ข้อมูลข่าวสาร และจัดสัมมนาให้กับสมาชิก
กิจกรรมเพื่อสังคม อาทิเช่น จัดพิมพ์หนังสือนำรายได้สนับสนุน ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โครงการต่างๆ ฯลฯ

ความสนใจ (กรณีพิเศษ) ที่ท่านจะร่วมงานกับบริษัทนอกเวลาทำงานของท่าน
เขียนหนังสือพ็อคเก๊ตบุ๊คส์
เขียนคอลัมน์ลงนิตยสาร
บรรยายในสถาบันการศึกษา เช่น โครงการ MBA
ใช้บริการงานที่ปรึกษาของบริษัท โดยให้บริษัทแนะนำและช่วยของมหาวิทยาลัยต่างๆ เหลือท่าน ต่อเรื่องงานการวิเคราะห์ และตัดสินใจลงทุน / เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่ปรึกษา โดยเฉพาะ ขอสินเชื่อ / ปรับโครงสร้างหนี้ / ระดมทุน / ระบบบัญชีภาษีอากร / รับจ้างเขียนแผนธุรกิจ ให้กับลูกค้าของบริษัท กฎหมาย

ข้อคิดเห็นของท่านที่จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกท่านอื่นๆ

บริษัทขอขอบพระคุณที่ท่านเสียสละเวลาในการกรอกข้อมูลลงในใบสมัครนี้ โดยบริษัทขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินกิจการงานเพื่อประโยชน์ของท่านและสมาชิกทุกท่านอย่างสูงสุด

ลงชื่อ ผู้สมัคร