เราเป็นที่ปรึกษาให้กับท่าน
  • วิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ / ช่วยท่านตัดสินใจลงทุน
  • ขอสินเชื่อ /ช่วยท่านกำหนดวงเงิน และเงื่อนไขการกู้เงิน
  • ระดมทุน / หามูลค่าหุ้นให้กับ กิจการของท่าน
  • ปรับโครงสร้างหนี้ / หาเงื่อนไข การชำระคืนหนี้ใหม่
  • ทำบัญชี และวางแผนภาษีอากร ให้กับท่านอย่างเป็นสากล
  • วิธีจัดการธุรกิจสากล
คำปรึกษาฟรี...ส่ง E-mail มาที่
sumrej@fpmconsultant.com
ทุกคำถามจะมีคำตอบ
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา
ไม่เสียเงิน...