ที่ปรึกษากฎหมาย

 1. รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
 2. รับปรึกษาคดีความ
  - ปรึกษาที่สำนักกฎหมาย / ปรึกษาทางโทรศัพท์ / ปรึกษานอกสถานที่
 3. รับปรึกษานิติกรรมสัญญา
  - ร่างนิติกรรมสัญญา / ตรวจสอบความถูกต้องของนิติกรรมสัญญา
 4. รับปรึกษาดำเนินการจดทะเบียนการค้าและพาณิชย์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า มูลนิธิ สมาคมฯลฯ
 5. รับปรึกษาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท ดูแลผลประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้งสิทธิและประโยชน์ในทางธุรกิจ
 6. ดำเนินการในการทำพินัยกรรม จัดการมรดก รวมทั้งรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ตามพินัยกรรม
 7. ปรึกษา ดำเนินการขอประกันตัวผู้ต้องหา, จำเลย
 8. ปรึกษาดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้านภาษีอากร
 9. ปรึกษาการดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น จดทะเบียน จำนอง ขายฝาก ภาระจำยอม ฯลฯ
 10. เป็นที่ปรึกษากฎหมายโครงการเกี่ยวกับธุรกิจ การลงทุนทางการค้า และอุตสาหกรรม
 11. เป็นที่ปรึกษากฎหมายแก่บริษัท ห้างหุ้นส่วน มูลนิธิ สมาคมและนิติบุคคลประเภทต่าง ๆ
 12. รับปรึกษาและแก้ไขเกี่ยวกับการละเมิดคดีรถชน ก่อนถึงขั้นตอนการดำเนินการในศาล เช่น เจรจา ต่อรองค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
 13. ดำเนินการปรึกษาเจรจาต่อรองร่วม เพื่อระงับข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 14. ดำเนินการจัดอบรม สัมมนา เผยแพร่ความรู้ทางด้านข้อมูลข่าวสารทางด้านกฎหมาย เช่น กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ฯลฯ
 15. รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดตั้งโรงงานและแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนทุกชนิด
 16. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักใหญ่ๆ ที่เสนอมาข้างต้นนี้ด้วย

ขอบเขตการดำเนินงานด้านกฎหมาย
ในด้านที่ปรึกษากฎหมาย

 1. เกี่ยวกับนิติบุคคล
  - กฎหมายที่เกี่ยวกับลักษณะของกิจการค้า
  - ร่างนิติกรรมสัญญา / ตรวจสอบความถูกต้องของนิติกรรมสัญญา
  - รับปรึกษาดำเนินการจดทะเบียนการค้าและพาณิชย์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า มูลนิธิ สมาคม ฯลฯ
  - ระงับข้อพิพาททางธุรกิจและแรงงาน
  - ติดต่อประสานงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 2. ค่าบริการเกี่ยวกับที่ปรึกษา คิดเป็นรายเดือนตามแต่จะตกลงกัน
 3. งานบริการด้านทะเบียน
  - จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
  - จองชื่อบริษัท
  - จดทะเบียนบริคณห์สนธิ
  - จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
  - ขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล
  - สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
  - จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  - ตรายาง
  - ผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)
 4. ค่าดำเนินการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
  - ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่าดำเนินการ 20,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมแล้ว
  - ทุนจดทะเบียนเกิน 1,000,000 บาท ค่าดำเนินการ 15,000 บาท ผู้ว่าจ้างต้องชำระค่าธรรมเนียม 5,000 บาท ในทุนทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น 1,000,000 บาท แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 200,000 บาท
  ในด้านคดีความ

คดีแพ่ง

 1. คดีไม่มีข้อพิพาท
  - ร้องขอฝ่ายเดียว (เช่น คดีร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก ร้องขอทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ หรือบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถฯ) ค่าว่าความคิด 20,000 บาทขึ้นไป (ในกรณีมีการคัดค้าน ก็แล้วแต่จะตกลงกัน)
 2. คดีมีข้อพิพาท
  กรณีเป็นโจทย์ - ร้องคัดค้านในคำขอฝ่ายเดียว ให้เป็นคดีที่มีข้อพิพาท ค่าว่าความ 20,000 บาท
  - คดีข้อพิพาทจากมูลละเมิดคิดค่าว่าความขั้นต่ำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปและ 10 เปอร์เซ็นต์ ของค่าเสียหายที่ได้รับ
  - คดีข้อพิพาทจากนิติกรรมสัญญา (ผิดสัญญาเงินกู้, ผิดสัญญาจำนอง ฯลฯ) ค่าว่าความตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปและ 10 เปอร์เซ็นต์ของเงินที่ได้รับชำระหนี้
  กรณีเป็นจำเลย - ในคดีที่ร้องสอดหรือร้องคัดค้านให้เป็นคดีมีข้อพิพาท ค่าว่าความ 15,000 บาท
  - คดีข้อพิพาทจากมูลละเมิด ค่าว่าความขั้นต่ำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
  - คดีพิพาทจากนิติกรรมสัญญา ค่าว่าความขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
  หมายเหตุ ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นโจทย์หรือจำเลยจะต้องชำระค่าขึ้นศาลในแต่ละนัดๆ ละ 2,000 บาท ศาล ในกรุงเทพและปริมณฑล 5,000 บาทสำหรับศาลต่างจังหวัด

คดีอาญา

 1. คดีที่เป็นโจทย์หรือโจทย์ร่วม
  - คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
  - คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
  - คดีความผิดเกี่ยวกับเอกสารและเครื่องหมายการค้า / คดีภาษีอากร
  ค่าว่าความ - ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ค่าขึ้นศาลนัดละ 2,000 บาทในกรุงเทพและปริมณฑล 5,000 บาทสำหรับศาลต่างจังหวัด
 2. คดีที่เป็นจำเลย
  - ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
  - คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
  - คดีความผิดเกี่ยวกับเอกสารและเครื่องหมายการค้า
  - คดีเกี่ยวกับภาษีอากร
  - คดีเกี่ยวกับยาเสพติด
  ค่าว่าความ - ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ค่าขึ้นศาลนัดละ 2,000 บาทในกรุงเทพและปริมณฑล 5,000 บาทสำหรับศาลต่างจังหวัด
 3. คดีความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค (คดีอาญา)
  กรณีเป็นโจทย์ - ทุนทรัพย์ตั้งแต่ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ค่าว่าความตั้งแต่ 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 15,000 บาท พร้อมทั้ง 20 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่ชำระ
  - ทุนทรัพย์ตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่าว่าความตั้งแต่ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท พร้อมทั้ง 20 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่ได้ชำระ
  - ทุนทรัพย์ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ค่าว่าความตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปพร้อมทั้ง 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่ได้รับชำระ
  หมายเหตุ - ทั้งนี้ค่าขึ้นศาลอีกนัดละ 2,000 บาทในกรุงเทพและปริมณฑล 5,000 บาทสำหรับ
  ต่างจังหวัด
  กรณีเป็นจำเลย - ทุนทรัพย์ตั้งแต่ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ค่าว่าความตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
  - ทุนทรัพย์ตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่าว่าความตั้งแต่ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท
  - ทุนทรัพย์ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ค่าว่าความตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
  หมายเหตุ - ทั้งนี้ค่าขึ้นศาลอีกนัดละ 2,000 บาทในกรุงเทพและปริมณฑล 5,000 บาทสำหรับ
  ต่างจังหวัด
 4. คดีนอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้นแล้วก็ตามแต่ จะตกลงกันตามความยากง่ายของการดำเนินคดี

(ราคาค่าบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)