ความสำคัญของที่ปรึกษา

  1. ช่วยลดปัญหาในการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้น เพราะที่ปรึกษาได้วางโครงสร้างเป็นกรอบปฏิบัติ ในการดำเนินธุรกิจเอาไว้ในแนวทางที่ถูกต้องและเป็นสากล
  2. ช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้ประกอบการ และสถาบันการเงินในการเจรจาขอสินเชื่อ
  3. ช่วยให้ผู้ประกอบการมีโอกาสระดมทุนมากขึ้น เช่น การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)
  4. ช่วยในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ ดำเนินไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว ลดปัญหา NPL และทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง
  5. ช่วยให้ผู้ประกอบการทราบถึงหลักกฎหมายที่ใช้ในการบริหารและจัดการธุรกิจ รวมทั้งเทคนิคการแก้ปัญหาระหว่าง ผู้ลงทุน กรรมการ และลูกค้าของบริษัท
  6. ช่วยในการวางระบบบัญชีภาษีอากรของผู้ประกอบการ ให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย โดยไม่ต้องโดนสรรพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง
    -ฯลฯ-

          ทั้งหมดช่วยให้ธุรกิจของท่านสำเร็จแบบม้วนเดียวจบ... มันทำให้ท่านไม่เจ๊งอย่างแน่นอน