ที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษีอากร

บริการของเรา

  • วางระบบบัญชีภายในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน อาทิ การออกแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ เพื่อใช้คุมระบบตามแต่ละฝ่าย / แผนก, การออกแบบ และพัฒนาซอฟท์แวร์ด้านบัญชีการเงิน เพื่อใช้ในองค์กร เป็นต้น
  • รับทำบัญชี ตั้งแต่บันทึกในใบสำคัญรับ, ใบสำคัญจ่าย, สมุดรายวันรับเงิน, สมุดรายวันจ่ายเงิน, สมุดบัญชีแยกประเภท, สมุดบัญชีประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นๆ จนกระทั่งออกงบการเงินที่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
  • รับยื่นแบบรายการภาษีเงินได้ทุกประเภท
  • รับบริการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีภาษีอากร
  • รับตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกรอกแบบรายการภาษีเงินได้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50)
  • รับบริการขึ้นทะเบียนเข้าประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง

ขอบเขตและรายละเอียดของงาน

  1. จัดตั้งบริษัทจำกัดให้แก่ผู้ว่าจ้างตามหลักปฏิบัติที่เป็นสากล
  2. จัดวางระบบบัญชี และภาษีให้กับบริษัทจำกัดตามข้อ 1) โดยดำเนินการให้กิจการในนามผู้ว่าจ้าง และ/หรือเครือญาติของผู้ว่าจ้าง เข้าสู่การบริหารกิจการโดยบริษัทจำกัด เพื่อประโยชน์แห่งภาษี และการเจริญเติบโตของกิจการในอนาคต
  3. ให้คำแนะนำต่อข้อปฏิบัติทางกฎหมาย และคำแนะนำทางธุรกิจ ครอบคลุมธุรกิจของผู้ว่าจ้างทุกประเภท
  4. จัดให้มีการจำทำบัญชี สอบบัญชี ตามคุณสมบัติที่กำหนดในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543