:: FPM :: Consultant Feasibility Study


ท่านที่มีความประสงค์ขอคำปรึกษาทางธุรกิจทางด้านการเงิน / กฎหมาย / บัญชี / ภาษีอากร บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คำปรึกษาแก่ท่านในเบื้องต้นโดยไม่คิดค่าบริการที่ปรึกษาใดๆ
ในการให้คำปรึกษาแก่ท่านตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านปฏิบัติ ดังนี้

 1. เขียนเรื่องที่จะขอคำปรึกษา โดยเขียนให้บริษัทสามารถทำความเข้าใจได้ พร้อมทั้งตั้งประเด็นคำถามที่ท่านต้องการคำตอบส่งมาทาง
  E-mail: sumrej@fpmconsultant.com FAX. 0-2920-5406-9 ต่อ 102 หรือสามารถกรอกคำถามของท่านได้ที่ด้านล่างข้อความนี้ เพื่อส่งข้อมูลให้กับบริษัท
 2. หลังจากได้รับเรื่องและคำถามจากท่านตามข้อ 1) บริษัทจะตอบคำถามให้กับท่านภายใน 24 ชั่วโมง โดยจะส่งคำตอบอย่างละเอียดกลับไปยังท่านทาง E-mail และ/หรือทาง FAX ของท่าน
 3. ในกรณีที่ท่านต้องการขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัว บริษัทมีเงื่อนไขดังนี้
  3.1) ท่านต้องปฏิบัติตามข้อ 1) ให้แล้วเสร็จก่อน
  3.2) ให้ท่านโทรนัดวันและเวลาเข้าขอคำปรึกษาได้ที่ คุณสุรีย์ โทร. 0-2920-5406-9 หรือ 0-1424-8587
  3.3) บริษัทขอสงวนสิทธิในการให้ท่านเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษา โดยคุณสุรีย์จะยืนยันการได้สิทธิในการเข้าพบแก่ท่านภายใน 24 ชั่วโมง นับจากข้อ 3.2)
 4. ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะให้บริษัทเป็นที่ปรึกษาให้กับท่าน บริษัทจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป โดยคำนึงถึงความสำเร็จในการปฏิบัติงานให้กับท่านเป็นสำคัญ (กรณีนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะตกลงกันในภายหลัง)

บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางความสำเร็จของท่าน

ชาย กิตติคุณาภรณ์
E-mail: sumrej@fpmconsultant.com

กรอกรายละเอียดเพื่อขอรับคำปรึกษา

ชื่อ-นามสกุล *
เบอร์โทรติดต่อ *
โทรสาร
อีเมล์
* ขอคำปรึกษาเรื่อง
ต้องการให้ตอบกลับทาง อีเมล์ (E-mail) แฟกซ์ (Fax)
รหัสความปลอดภัย