หนังสือเล่มแรกของ FPM CONSULTANT
คู่มือประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ผู้แต่ง : คุณชาย กิตติคุณาภรณ์
ราคา : 790 บาท

          หนังสือคู่มือประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เล่มนี้จัดเป็นหนังสือทางธุรกิจประยุกต์กรณีศึกษา เล่มแรกของ FPM CONSULTANT ภายใต้การให้การปรึกษาทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่นำทีม โดย ดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการด้านการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน
หนังสือคู่มือประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หากพิจารณาดูจากชื่อของหนังสือก็คงจะทำให้เข้าใจไปว่า หนังสือให้ประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มบุคคล หรือกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ซึ่งโดยวัตถุประสงค์หลักของหนังสือโดยข้อเท็จจริงแล้ว ต้องการตอบปัญหาที่เกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งท้ายที่สุดผู้อ่านจะต้องเข้าใจถึงคำตอบรวมทั้งทราบวิธีการปฏิบัติ เพื่อการแก้ปัญหาทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

สารบัญ
ภาคที่ 1 : การวิเคราะห์ที่ดินโครงการ
ภาคที่ 2 : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ของ โครงการ
ภาคที่ 3 : การขอรับการสนับสนุนสินเชื่อโครง การ
ภาคที่ 4 : วิธีการดำเนินการโครงการ


หนังสือเล่มแรกของ FPM CONSULTANT
คู่มือประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์