ขอบเขตการให้บริการงานของ FPM CONSULTANT

          เราให้บริการงานกับลูกค้าของเราใน 5 ประการของงาน ดังนี้

  1. งานที่ปรึกษาทางการเงิน เราให้คำปรึกษาครอบคลุมงานการวิเคราะห์โครงการและตัดสินใจลงทุน การขอสินเชื่อ การปรับโครงสร้างหนี้ การขาย และการเพิ่มทุนของกิจการ
  2. งานที่ปรึกษาด้านบัญชี / ระบบบัญชี / ภาษีอากร / และการสอบบัญชี เราให้คำปรึกษาต่อวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชี ปรับปรุงบัญชี จัดวางระบบบัญชี แก้ปัญหาความผิดพลาดทางบัญชีและภาษีอากร การสอบบัญชี
  3. งานการอบรมหลักสูตร The Financial Analyst เราสร้างและพัฒนาหลักสูตรการแก้ปัญหาทางการเงินภาคปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา 6 ปี โดยหลักสูตรของเราได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยหลายแห่ง โดยล่าสุดเราได้จัดหลักสูตรร่วมกับศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้เรายังนำหลักสูตรการ อบรมออกไปเผยแพร่ในภูมิภาคอีกด้วย เรายังเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่เคยได้รับความร่วมมือ ในการเผยแพร่ความรู้ภาคปฏิบัติด้านการเงินจากมหาวิทยาลัยทั้งของภาครัฐ และเอกชนมากที่สุดในประเทศไทยงานด้านการผลิตตำราทางวิชาการประยุกต์โดยเฉพาะด้านการเงิน บัญชี กฎหมาย และการบริหารธุรกิจบนกรณีศึกษาของคนไทย
  4. เราสร้างสรรค์ตำรามากกว่า 50 รายการ ที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นชนชั้นกลาง นักธุรกิจ เจ้าของกิจการ ฯลฯ โดยมีบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายหนังสือของเรามาโดยตลอดหลายปี
  5. งานการสร้างเสริมสังคม เราคืนกำไรให้กับคนไทยในรูปแบบของการจัดกิจกรรม อบรม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อีกทั้งจัดให้มีการแจกหนังสือให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม อย่างเช่นการจัดอบรมหัวข้อ TAMC กับการแก้ปัญหาหนี้และการสร้างโอกาสแห่งการเป็นที่ปรึกษา ที่มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ จำนวน 400 ท่าน หัวข้อการบริหารการเงิน หัวข้อการวิเคราะห์โครงการ หัวข้อการเขียนตำรา ฯลฯ เราจัดกิจกรรมเช่นนี้มาตลอดหลายปี โดยจัดกิจกรรมประมาณ 3 ครั้งต่อปี