ปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ FPM CONSULTANT

          เราก่อร่างสร้างตัวขึ้นในปี 2538 ด้วยปรัชญาของการทำธุรกิจที่มีความเรียบง่าย ดูเป็นธรรมชาติ มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นสากล เรารู้มาตลอดว่า การสร้างบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินดีๆ ซักบริษัทหนึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากเอาการ เพราะการให้บริการที่ปรึกษาไม่ใช่แค่เพียงการรู้อย่างแม่นยำ ตามหลักทฤษฎีเท่านั้น แต่ยังต้องมีศิลปะ มีวิญญาณของเจ้าของธุรกิจ ที่ควบรวมเข้ากับหลักทฤษฎีเพื่อการแก้ปัญหาให้ได้แบบเบ็ดเสร็จ บนความสามารถในการเจรจาต่อรอง ที่ผู้ต่อรองหรือที่ปรึกษานั้นจำต้องมีทุนมนุษย์หรือมีบารมีที่มากพอ
เมื่อเรารู้เช่นนี้ เราก็พยายามทุกวิถีทางในการสร้าง FPM CONSULTANT ให้มีบุคลิกลักษณะเช่นที่กล่าว ท่ามกลางบริษัทที่ปรึกษาอื่นๆ ที่ยังคงเชื่อมั่นว่า เขาเป็นผู้เก่งกล้า และมีความสามารถมากกว่าลูกค้า ในขณะที่เราเองเน้นการปฏิบัติงานที่ปรากฏความร่วมมือระหว่างกัน และเน้นการใช้สติปัญญาสูงสุด นำมาใช้กับการแก้ปัญหา มากกว่าการใช้ทิฐิที่ปรากฏความยึดมั่นถือมั่น อันเป็นเหตุแห่งการขัดแย้งต่อข้อสรุปของวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่ได้วางอยู่บนความได้ประโยชน์ของลูกค้าสูงสุด ภายใต้เงื่อนไขของความถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ